Condicions de contractació

Condicions generals 

per a publicitat a Ràdio, Youtube, Televisió i Premsa


Continguts


El contingut que s'hagi d'emetre (ràdio, televisió, premsa i qualsevol altre mitjà) s'ajustarà a la legislació vigent en matèria de publicitat i a les normes aprovades per MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL i els distribuïdors els quals MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL tingui acords comercials.

Responsabilitat per la utilització i el contingut dels anuncis.

La música i les expressions que contenen les falques, publireportatges, caretes, banners o qualsevol servei de gravació i producció que MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL ofereix seran responsabilitat exclusiva de les empreses anunciants.

Publicitat de begudes alcohòliques

Queda prohibida totalment la publicitat directa de begudes alcohòliques amb graduació superior a 20°.

Publicitat de tabacs i accessoris

Queda prohibida totalment la publicitat directa i indirecta de tabacs i articles relacionats amb el seu consum.

Publicitat de productes farmacèutics

Queda prohibida totalment la publicitat directa o indirecta de medicaments o tractaments mèdics que només es puguin obtenir per prescripció facultativa. Totes les falques hauran de portar obligatòriament el tancament informatiu de producte farmacèutic.

Normativa tècnica per al material publicitari

Les falques, caretes, publireportatges, banners,han d’arribar per correu electrònic en qualsevol dels formats d’àudio convencionals (MP3, WAV, AIFF, WMA, MP4, MOV, GIF, PNG) o be a les plataformes digitals de l’extranet de MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL.

Lliurament de material

Els contractants lliuraran a MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL el material publicitari. Es recomana presentar el text de la falca abans de sonoritzar-la, i s’hi ha d’adjuntar totes les dades identificatives de qui realitza aquest enviament. El lliurament del material s’efectuarà amb una antelació de vint-i-quatre hores hàbils abans de la primera emissió, juntament amb la corresponent identificació.

L’empresa ordenant serà, a tots els efectes, responsable del material d’emissió. L’anunciant es farà càrrec de totes les eventuals reclamacions per la utilització de músiques i qualsevol altre element que pugui contenir la falca publireportatges, caretes, o qualsevol servei de gravació i producció, sense l’autorització o el consentiment dels seus titulars legítims, i eximeix a MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL i les empreses distribuïdores de l’emissió del material sonor de qualsevol responsabilitat en aquest aspecte.

Les falques, publireportatges, caretes, o qualsevol servei de gravació i producció gravades a MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL són propietat de l’empresa i no es podran utilitzar en cap altre mitjà sense l’autorització prèvia i per escrit de MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL.

Les despeses de producció de les falques, publireportatges, caretes, o qualsevol servei de gravació i producció s’han de consultar amb l'empresa. MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL es reserva el dret a refusar l’admissió d’aquella publicitat que, segons el seu criteri, pugui anar contra la norma de publicitat de l’empresa de les empreses distribuidores, pugui causar el rebuig de l’audiència o atempti contra els principis de legalitat, autenticitat, veracitat i lliure competència.

Ordenació


Les ordres de reserva d'espais es presentaran a l'empresa, amb una antelació mínima de 2 dies hàbils abans de la data de la primera emissió sol·licitada. La presentació d'una ordre de reserva suposa, per part del contractant, el coneixement i l'acceptació de les presents condicions i de les circulars que es puguin anar emetent i que afectin directament l'ordenació de publicitat. Quan els espais sol·licitats no es puguin atendre tal com es demana en les ordres de publicitat, farà una contraoferta procurant que els espais que es proposen respectin al màxim els interessos de l'anunciant. L'acceptació, el rebuig o el canvi de la contraoferta proposada haurà de ser comunicat abans de 24 hores. En cas de no rebre resposta, transcorregut aquest termini, s'entendrà que la contraoferta ha estat acceptada.

Modificacions de la contractació

Anul·lacions, trasllats o disminucions. La contractació que es faci acollint-se a aquestes condicions s'entendrà sempre en ferm, i no hi podrà haver modificacions posteriors, excepte per causa de força major. Si, tot i així, i per motiu justificat, s'han de fer anul·lacions, trasllats o disminucions d'espais publicitaris, patrocinis o posicions determinades, s'hauran de comunicar amb una antelació mínima de 3 dies hàbils abans de l'emissió.

Qualsevol anul·lació, trasllat o disminució tindrà un recàrrec del 25%.

Modificacions motivat pel tancament d’activitat per la COVID-19.

Si l’empresa contractant es veu obligat a tancar el seu negoci per complir les normes sanitaries que exigeix el Govern de la Generalitat de Catalunya i/o el Govern d'Espanya. MediaClose Comunicacions SL permet suspendre la campanya publicitaria sense cap recàrrec. Traslladant la campanya publicitària un cop l’empresa pugui iniciar l’activitat legalment.

Durant l’any 2020, algunes de les empreses en les que treballa i/o col·labora MediaClose Comunicacions SL, ofereix campanyes de fidelització i ajudes davant la Covid-19. MediaClose Comunicacions SL es posarà en contacte amb les empreses anunciants per traslladar aquestes promocions.

Emissió

Les operacions d'edició de les falques, publireportatges, caretes, o qualsevol servei de gravació i producció, l'ordre de col·locació i la seva emissió són competència de MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL i de l’empresa distribuïdora del material publicitari, que tindrà cura de separar els anuncis de productes directament competitius, sempre que sigui possible. Les tarifes generals corresponen a ordres en horari sense determinar; les falques, publireportatges, caretes, o qualsevol servei de gravació i producció es radian en rotació als diferents programes. Per exigències tècniques, de retransmissions o de programes, l'empresa distribuïdora del material publicitari es reserva la facultat de suprimir totalment o parcialment l'emissió de publicitat contractada. En aquest supòsit, es podrà reubicar la publicitat dintre del bloc que es consideri més oportú i en condicions similars a les pactades.

Les ordres de publicitat i el material corresponent han de ser a l’emissora distribuidora un mínim de 2 dies laborables abans de l’emissió. Qualsevol canvi o anul·lació s’haurà de notificar, per escrit, amb una antelació mínima de 72 hores.

En qualsevol cas, les primeres campanyes de nous clients no s’emetran fins a 72 hores després de la confirmació del cobrament corresponent conforme els sistemes de pagament previstos.

Publicitat convencional

L'empresa preveu 1 sistema de contractació per a la compra convencional: Contractació a descompte, segons les tarifes publicades. La publicitat s'ordena per ser emesa dins d'un bloc, situat en una franja determinada. Per cada anunciant o marca suplementaris a la mateixa falca s’aplicarà un recàrrec del 25%.

Patrocini de programes

El patrocinador d'un programa o espai o promoció s'ha d'identificar mitjançant les corresponents caretes. Aquestes caretes de patrocini han de contenir una única marca o servei de l'anunciant. Així mateix expressaran obligatòriament que patrocinen l’espai i no podran incorporar missatges publicitaris que indueixin directament o indirectament a la compra o la contractació de serveis, ni que facin promoció del producte o referència implícita o explicita de les seves bondats. Per tot això, serà necessària una aprovació prèvia del contingut de les caretes abans de la seva producció.

Preus i aspectes econòmics

Preus i descomptes

La mesura base per la qual es calcula la tarifa de publicitat de MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL és la falca de 20". El preu de les falques de diferents durades és proporcional al de la falca de 20”

Descompte per tipus de producte

La publicitat de productes que fomentin la cultura catalana podrà ser objecte de condicions especials. Llibres, fascicles, pel·lícules, espectacles, vídeos gravats, discos compactes, CD ROM, DVD i mitjans de comunicació, gaudiran d’uns descomptes especials en funció de la tarifa vigent.

Descompte per a la publicitat institucional

Les Administracions Públiques gaudiran d’un descompte especial en funció de la tarifa vigent. Descomptes per a entitats benèfiques o ONG sense ànim de lucre gaudiran d’un descompte, no acumulable al descompte per tipus de producte, en funció de la tarifa vigent.


Altres descomptes

En funció de la disponibilitat d'espai o en períodes de baixa demanda, les empreses col·laboradores de MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL poden estudiar l'aplicació de descomptes especials.

Facturació mensual

MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL. emet les factures amb data de l’últim dia de cada mes, pels serveis prestats en el mes en curs. El client té dret a demanar a MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL el corresponent certificat d’emissió de falques, caretes, informes d'analítica web, etc, emeses i facturades (Cost 30€ certificat/mes).

Formes de cobrament/pagament

MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL, posa a disposició dels seus clients diversos sistemes de pagament:

TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: El client realitzarà una transferència bancària al compte corrent que MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL li faciliti, indicant el concepte i el titular de la transferència.

XEC CONFORMAT: El client lliurarà al departament d’administració de MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL amb aval bancari per l’import de la factura si es tracta d’un pagaré.

PAGAMENT DOMICILIAT : MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL domiciliarà el cobrament corresponent al compte del client. Prèviament, el client signarà l’autorització de domiciliació SEPA facilitada per MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL.

TARGETA DE CRÈDIT: El client rebrà un enllaç via correu electrònic on introduirà les dades de la seva targeta de crèdit i un codi que rebrà via SMS per a la seva autentificació. Prèviament el client facilitarà el correu electrònic i un número de telèfon mòbil per tal de realitzar i validar el procés de pagament. MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL garantitza la seguretat dels pagaments telemàtics.


DESPESES BANCÀRIES

MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL, cobrarà al client les despeses bancàries originades en cas de retorn de la corresponent domiciliació del cobrament. En aquest sentit, MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL cobrarà al client:
45 € en cas de retorn de la domiciliació SEPA, B2B o CORE1 en cas que la campanya no s’hagi iniciat.
45 € en cas de retorn de la domiciliació SEPA, B2B o CORE1 i la cancel·lació de campanya en actiu si no es regularitza el pagament per qualsevol dels sistemes previstos abans de 8 dies naturals.

IMPAGAMENTS

MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL gestiona la morositat amb els clients a través de l’empresa Collection-Hub.com Ltd, amb seu al 107-111, Fleet Street, EC4A 2AB de Londres, qui gestiona a través d’un sistema P2P els recobraments d’impagament superior als 30 dies i també amb Forcam Abogados, C/ Can Ràbia 3-5, Planta 4ª, Barcelona,CP 08017 que enviarà l’expedient i les dades de l’empresa morosa a aquesta empresa perquè emprengui les accions legals oportunes. Les dades facilitades seran estrictament confidencials i amb l'única finalitat de gestionar la reclamació jurídica de les factures vençudes impagades.

Protecció de dades

MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL amb NIF B55730030, domicili a l’ Avinguda Sant Jordi, 31, Entresol 13, 43201 – Reus, correu electrònic admin@mccomunicacions.com i 877 054 950 , tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cedeixen a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris o qualsevol altre dret reconegut per la normativa en protecció de dades de caràcter personal vigents.

CIRCUMSTÀNCIES NO PREVISTES

Per a qualsevol circumstància no prevista en aquestes Condicions de Contractació, serà vàlida la decisió de MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL. Qualsevol variació o afegitó que s'hagi de fer a les presents Condicions de Contractació, es reflectirà al web de MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL (www.mccomunicacions.com) o en les circulars que s’aniran emetent.

La Direcció Comercial sempre està oberta al diàleg per a qualsevol suggeriment i aportació per part de les centrals, agències i anunciants. El desconeixement de les Normes Reguladores de l'Emissió de Publicitat a MEDIACLOSE COMUNICACIONS SL d'aquestes Condicions de Contractació i de les circulars que es puguin publicar durant l'any, no eximirà mai del compliment del seu contingut.

Utilizamos cookies
Preferencias de las cookies
A continuación, encontrará información sobre los propósitos para los cuales nosotros y nuestros socios utilizamos cookies y procesamos datos. Puede establecer sus preferencias para el procesamiento y/o consultar más información en los sitios web de nuestros socios.
Cookies analíticas Desactivar todo
Cookies funcionales
Other cookies
Utilizamos cookies para personalizar el contenido y los anuncios, proporcionar las funciones que utilizan las redes sociales y analizar nuestro tráfico. Obtener más información sobre nuestra política de cookies.
Cambiar las preferencias Aceptar todo
Cookies